تاسیسات گلخانه شامل سیستمهای گرمایش مرکزی ، آبیاری مرکزی، مه پاش ، هواشناسی ، تزریق co2  و هر آنچه که به صورت مرکزی استقرار یابد میباشد که ضمن استاندارد بودن میبایست با توجه به نوع اقلیم و نوع کشت به درستی انتخاب شود.
 تاسیسات صحیح ضمن افزایش عملکرد محصول موجب کاهش هزینه های تولید میگردد.
میوتا = افزایش عملکرد - کاهش هزینه های تولید