اتوماسیون آبیاری نیز از تجهیزات بسیار ضروری و اساسی گلخانه محسوب میگردد.
در انتخاب و تجهیز سیستم آبیاری، عواملی چون تیاز آبی گیاه، تراکم کشت ، قدرت پمپ ها ، ظرفیت دریپر ها ، شرهای برقی ، کامپیوتر مرکزی میبایست محاسبه و در نظر گرفته شوند.
project

اتوماسیون آبیاری