سالن تاسیسات جهت استقرار تاسیسات مرکزی و سیستمهای جانبی از قبیل سورتینگ و سردخانه در مجاورت گلخانه یک ضرورت است.
project

سالن تاسیسات