سیستم تزریق کود، اسید و باز یکی از تجهیزات شرکت میوتا می باشد.
طراحی سیستم فرتی ایریگیشن ، بستگی به وسعت گلخانه دارد و هر چه گلخلنه وسیعتر باشد سطح تکنولوژی به کار رفته نیز پیشرفته تر خواهد بود.
project

سیستم تزریق کود، اسید و باز