سیستم مه پاش یکی از تجهیزات شرکت میوتا می باشد.
در سیستم مه پاش میبایست به اندازه قطرات میکرونی آب توجه داشت که این امر بستگی به فشار پمپ ها و کیفیت نازل دارد.
در هر صورت ذرات درشت آب منجر به افزایش بیماریهای قارچی در گلخانه میگردد و لذا طراحی این سیستم و انتخاب تجهیزات آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.
project

سیستم مه پاش