پرده های سایه انداز امروژه ضمن کاهش شدت نور آفتاب در تابستان، در شبهای سرد زمستان نیز باعث کاهش اتلاف حرارت (energy saving) در سقف گلخانه و دیواره های جانبی میگردند.
محاسبه درصد سایه اندازی و انرژی سیوینگ با توجه به نوع اقلیم محل احداث پروژه پیشنهاد میگردد.
project

پرده های سایه انداز و کاهنده اتلاف انرژی