برخی خواص استفاده از پرلیت در بستر کشت:
1- جلوگیری از شسته شدن مواد غذایی
2-افزایش رطوبت موجود در بستر کشت به دلیل خاصیت نگهداری بالای آب
3- کاهش مصرف آب به علت نگهداری بالای آب
4- بدلیل ایجاد تخلخل بالای پرلیت در بستر کاشت، تبادلات هوایی ریشه افزایش یافته و سبب افزایش فعالیتهای هوازی ریشه می شود.
5-سهولت حرکت ریشه در بستر کشت
6- جلوگیری از تحریکات ریشه ای به علت انعکاس بالای نور
7- ایجاد محیطی عاری از میکروارگانیسمهای مضر برای بستر کشت
8- با دارابودن PH خنثی (5/7-5/6) از بروز اختلال در بستر وبه خصوص ریشه گیاه جلوگیری می کند.
project

پرلیت