پشم سنگ Rock wool از ذوب کردن صخره های بازالت یا برخی مینرالهای دیگر در دمای 1500درجه سانتیگراد موادی ساخته میشود که مشابه فیبرهای ریز است. تهویه آن عالی است، نگهداری رطوبت آن خوب است، CEC این بستر پایین می باشد، PH خنثی تا قلیایی با اثر کم در محیط کشت دارد، پایداری بسیار زیاد بوده و دانسیته آن 264 گرم در لیتراست در این نوع کشت گیاه درون کیسه های مخصوص حاوی پشم سنگ کشت می گردد. کیسه ها با توجه به نوع گیاه در ارتفاع های استاندارد خاص، یا بر روی زمین و یا بر روی پایه ها قرار گرفته و کود و محلول های غذایی توسط قطره چکانهای مجزا در پای هر گیاه قرار می گیرد. انتخاب بستر پشم سنگ و نحوه اجرا در ارتباط با نوع گیاه و طول دوره کشت می باشد.
project

پشم سنگ