کوکوپیت (Cocopeat) در حال حاضر به عنوان یکی از بهترین بسترهای کشت هیدرو پونیک انواع گیاهان زینتی، رویش بذر، قلمه، انواع پیاز و نشاء گلهای رز، ژربرا، آلسترومریا، میخک، لیلیوم، لیسیانتوس، انواع سبزی و صیفی و گیاهان زینتی شناخته شده و در کاشت انواع محصولات باغی و گلخانه ای به کار می رود. کوکوپیت از نظر اقتصادی در مقایسه با پیت ماس (Peat Moss) بسیار اقتصادی تر است. این بستر کشت را میتوان به عنوان خاک گلدان، بستر کشت هیدروپونیک، کاشت چمن (زمین گلف و..) ، تولید قارچ و تولید انواع نشاء مورد استفاده قرارداد.

برخی از مزایای استفاده از کوکوپیت:
  •  تخلخل هوایی عالی
  • ظرفیت نگهداری بسیار خوب آب
  • آبیاری بهینه
  • ماندگاری
  • فاقد علف هرز و هرگونه بیماریهای ناشی از خاک
  • کاهش زمان جوانه زنی (Germination) و رشد سریع ریشه
project

کوکو پیت