گلحانه مدرن تولید سبزیحات به وسعت 35000 متر مربع متعلق به شرکت میوتا /نمایشگاه دایمی سازه و تجهیزات گلخانه ای