توسعه و بهینه سازی
صنعت گلخانه از جمله صنایع زود بازده و پر سود محسوب میگردد.
اما در کشور ایران بیشتر گلخانه ها از موفقیت چشمگیر و مناسبی بر خوردار نیستند و متوسط عملکرد گلخانه های کشور از متوسط عملکرد کشور های همجوار ( ترکیه ) بسیار کمتر است.
عواملی چون عدم استاندارد بودن سازه و تجهیزات نه تنها باعث میگردد تا عملکرد محصول پایین باشد بلکه موجب افزایش هزینه های تولید از جمله کارگری و سوخت میگردد.
شرکت میوتا با تکیه بر 25 سال سابقه تولید محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای ، اشراف کامل بر موانع و مشکلات اصلی  در گلخانه ها و عوامل شکست پروژه ها را دارا میباشد.
لذا توسعه و بهینه سازی گلخانه های فعال تخصص این شرکت میباشد.